Preostanek denarja bodo zagotovili država in proračuni petih občin, ki uporabljajo skupno deponijo.

Za slabih petnajst milijonov evrov se bo tako kmalu začelo širjenje obstoječega odlagališča Unično, gradnja sortirnice in kompostarne, ureditev dovozne ceste, na območju nekdanje občinske deponije v Trbovljah se bo uredil center za obdelavo in predelavo gradbenih odpadkov. Vili Petrič, direktor Ceroza, poudarja, da so gradbeno in drugo dokumentacijo začeli pripravljati že pred izdano odločbo o dodelitvi denarja in bodo s tem predvidoma laže lovili vse določene roke za dokončanje projekta. Že marca 2012 naj bi nove pridobitve začele poskusno obratovati. Celotna dograditev obstoječih zmogljivosti je za Zasavje pomembna predvsem zaradi zmanjševanja količin odpadkov in s tem pozitivnih vplivov na okolje. Količina odloženih nenevarnih odpadkov naj bi se zmanjšala kar za 55 odstotkov oziroma s slabih 22.000 na dobrih 9000. Sočasno se bo s tem bistveno povečala količina ločeno zbranih in predelanih odpadkov, z zdajšnjih dobrih dva tisoč ton kar na deset tisoč ton na leto. Za pravilno odlaganje in smotrno ravnanje s še uporabnimi odpadki, ki jih pridela okoli 65.000 Zasavcev, bo tako poskrbljeno še za precej let.

Vendar ne za večno. Obstoječa deponija Unično v Hrastniku se kljub boljšemu ravnanju z odpadki počasi polni in vse manj je časa za izbiro nove lokacije, ki bi jo morale občine že začeti iskati. "Določene lokacije si že ogledujemo, vendar v tem trenutku ne bi rad govoril o konkretnih, da ne bi po nepotrebnem in prehitro vznemirjali ljudi," je zaradi izkušenj iz preteklosti, ko je sprva tudi zdajšnja deponija povzročala prave revolte med bližnjimi stanovalci, previden Vili Petrič. Čeprav direktor noče govoriti o morebitnih lokacijah nove deponije, naj bi bila po neuradnih informacijah ena od možnih trboveljska Lakonca, občinam pa se zdi zanimiva tudi nekdanja deponija usnjarskih odpadkov v Šmartnem pri Litiji. Občina Šmartno sicer še vedno ni vključena v regijski projekt Ceroz, staro deponijo pa bi bilo treba pred začetkom uporabe temeljito sanirati, vendar denarja za to nima nihče.