Melik je pisal o nastajanju slovenskih srednjeveških mest in o terminu civitas. S Ferdom Gestrinom je napisal Slovensko zgodovino od konca 18. stoletja do 1918 (1966). Posebej je razpravljal o cenah v prvi polovici 19. stoletja in o gmotni podstavi slovenske družbe v tem času, o slovenskem vrednotenju drugih narodov. Objavljal je podrobnejše študije o letu 1848 in o razvoju ustavnega življenja od šestdesetih let naprej, o strankah in politikih. Razpravljal je o agrarnih gibanjih v dvajsetih letih ter o razvoju ljubljanske univerze. Posebej so ga zanimale volitve v dunajski parlament, v deželne zbore in vodilne občine.

Njegova knjiga Volitve na Slovenskem 1861-1918 (1965) je leta 1991 dobila nagrado Antona Gindelyja za zgodovino donavske monarhije in je izšla leta 1997 v nemščini na Dunaju. Od leta 1973 naprej je bil glavni urednik Zgodovinskega časopisa, je mogoče izvedeti na spletni strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Član Akademije je bil od leta 1993, najprej izredni, od leta 1997 pa še redni. Rodil se je 17. januarja 1921 v Ljubljani, kjer je diplomiral iz zgodovine in primerjalne književnosti ter nato doktoriral iz zgodovinskih znanosti. Na filozofski fakulteti je vrsto let tudi poučeval.