Sprejemu prostorskega načrta so nasprotovali v SDS in tudi Mihael Jarc (Lista za čisto pitno vodo). Peter Sušnik (SDS) je med drugim predlagal preložitev odločanja o odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za to območje. Svetniki so predlog zavrnili in kasneje prostorski akt z dvema dopolniloma župana sprejeli.

Jarc pa je vložil dopolnilo, da se črta določilo, da je lahko višina minareta največ 40 metrov. Ker dopolnilo ni bilo sprejeto, je napovedal začetek postopka zbiranja podpisov za naknadni referendum o tem prostorskem aktu.

Glavni objekt naj bi bil visok do 12 metrov, molilnica do 24 metrov, minaret pa do 40 metrov, je pojasnila vodja odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo Alenka Pavlin. Islamska skupnost bo arhitekturno rešitev poiskala na natečaju.

Dokument na okoli 16.000 kvadratnih metrih določa dve funkcionalni enoti. Eno funkcionalno enoto za gradnjo centra in drugo za širitev železnice, kjer je predvidena gradnja drugega tira. Ta del bo do načrtovane širitve urejen kot park. Za dostop do centra sta predvideni dve novi, dvosmerni cesti z obojestranskim pločnikom. Odlok predvideva najmanj 450 parkirnih mest v kletnih etažah.

Svetniki so soglašali s pravnim poslom prodaje 11.364 kvadratnih metrov zemljišč za gradnjo Islamskega versko kulturnega centra. Izklicna cena na javnem zbiranju ponudb je bila 402 evra na kvadratni meter oz. 4.568.328 evrov, Islamska skupnost v Sloveniji pa je ponudila evro več. Pravni posel bo po današnji potrditvi na seji mestnega sveta postal tudi veljaven.

Mestni svet je sprejel predlog občinskega programa varnosti MOL brez katerega mestno redarstvo po besedah vodje mestnega redarstva Andreja Orača v prihodnje ne bo mogel delovati. Z občinskim programom varnosti sta v MOL na podlagi ocene varnostnih razmer podrobneje določena vrsta in obseg nalog mestnega redarstva.

Med operativnimi cilji je vodja mestnega redarstva izpostavil varnost cestnega prometa, varstvo javnega reda in miru, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, pretočnost intervencijskih poti, varnost zgradb in drugih objektov kulturne dediščine ter varstvo okolja.

Svetniki so na današnji seji obravnavali pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOL in ga tudi sprejel. Svetniki pa so podprli tudi predlog letnega programa športa v MOL za leto 2009.

V proračunu MOL za leto 2009 se za letni program športa zagotovi skoraj 10 milijonov evrov, in sicer 6,26 milijona evrov za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo ter 3,69 milijona evrov za dejavnosti izvajalcev letnega programa športa. V primerjavi z letošnjim letnim programom športa gre za 19,4-odstotno povišanje proračunskih sredstev.

Svetniki so sprejeli predlog odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Med poglavitnimi rešitvami je načelnica oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Rudolfa Ciuha omenila opredelitev storitev javne službe in določitev organizacijske oblike. Izvajalec javne službe na vseh 18 pokopališčih na območju MOL bo tako le javno podjetje Žale, ohranili pa bodo krajevne posebnosti pogrebnih obredov.

Podobno kot konec septembra osnutek so tudi predlog odloka o priznanjih MOL svetniki na današnji seji soglasno podprli.